ราคาการให้บริการของรถ New Toyota Majesty

เช่ารถมาเจสตตี้พร้อมคนขับ
เช่ารถ Toyota Majesty กรุงเทพ

เดินทางในกรุงเทพ ฯ

จำนวน 1 วัน 3,900บาท ต่อวัน

ไม่จำกัดระยะทาง

เช่าเหมาวัน

เช่ารายเดือน,รายปี

BOOKING NOW

เดินทางไปต่างจังหวัด

เริ่มต้น 4,300บาท ต่อวัน

ขึ้นอยู่กับระยะทาง

ค่าห้องพักคนขับ 600บาท

ไม่รวมน้ำมัน ทางด่วน

BOOKING NOW
ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ รับ-ส่งสนามบิน จำนวน 1 เที่ยว ราคา 2,500 บาท ต่อเที่ยว (ราคานี้รวมทุกอย่างไม่มีบวกเพิ่ม)
  • ราคาค่าเช่ารถ ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทาง
  • ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง (จะเริ่มนับจากเวลาไหนของวันก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืนของวันนั้น สำหรับการใช้งาน 1 วัน)
  • อัตราค่าล่วงเวลา กทม.300บาท,ตจว.400บาท ต่อชั่วโมง
  • หากมีการเดินทางไปต่างจังหวัด และทางลูกค้าไม่มีที่พักให้กับพนักงานขับรถ ทางบริษัทขอเก็บเพิ่มค่าที่พัก ให้กับพนักงานขับรถอีก 600 บาทต่อคืน
  • จำนวนผู้โดยสาร 5-8ท่าน ขึ้นอยู่กับสัมภาระ
  • มัดจำค่าบริการรถเช่าล่วงหน้า 30% ของยอดเงินทั้งหมด
  • การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว หากท่านยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทยินดีคืนเงินมัดจำให้กับท่าน แต่หากยกเลิกน้อย กว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์การคืนเงินมัดจำ
  • การยกเลิก หรือลดจำนวนวันระหว่างการใช้งาน ทางบริษัทขอคิดค่าเช่ารถเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในใบเสนอราคา